YT Steam - шаблон joomla

Статут

1.       ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.     Громадська організація «ШАЛЕНИЙ РОВЕР» (надалі Організація) є добровільною позапартійною самостійною місцевою громадською організацією, що здійснює свою діяльність на основі Конституції України, Декларації прав людини, Закону України «Про громадські об’єднання», інших чинних законодавчих документів та на основі даного Статуту.

1.2.     Повна назва організації українською мовою, затверджена Загальними зборами – громадська організація «ШАЛЕНИЙ РОВЕР».

Скорочена назва – ГО «ШАЛЕНИЙ РОВЕР».

1.3.     Організація поширює свою діяльність на території Нововодолазького району Харківської області.

1.4.     Юридична адреса Організації: Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. Ватутіне, вул. Нова, буд. 1.

1.5.     Діяльність Організації будується на принципах добровільності, гуманізму, демократизму, незалежності від релігійних та політичних організацій і об'єднань.

1.6.     Головні завдання Організації в межах чинного законодавства.

1.6.1.   Сприяння розвитку велосипедного транспорту та відповідної інфраструктури в населених пунктах, створенню туристичних шляхів та маршрутів на території району.

1.6.2.   Сприяння розв’язанню транспортних та екологічних проблем шляхом створення умов для використання велосипедів у якості сільського, міського транспорту.

1.6.3.   Поширення велосипедної культури, пропагування здорового способу життя серед населення різного віку, а також серед осіб з обмеженими можливостями (інвалідів).

1.6.4.   Налагодження співпраці з різними суспільними й іншими установами, організаціями і підприємствами.

1.6.5.   Сприяти підвищенню спортивної майстерності членів Організації та велосипедистів.

1.6.6.   Підтримка членів Організації, представництво та захист їх законних індивідуальних і колективних прав та інтересів, просування програм і проектів, спрямованих на вирішення їх проблем та проблем Організації.

1.6.7.   Координація зусиль різних велосипедних спільнот у справі популяризації велосипедного спорту і транспорту, сприяння захисту велосипедистів.

1.6.8.   Встановлення та зміцнення зв'язків з обласними та Всеукраїнськими  організаціями подібної направленості.

1.6.9.   Сприяння становленню громадянського суспільства.

1.7.     У своїй роботі Організація співпрацює з місцевими, регіональними, Всеукраїнськими, закордонними громадськими організаціями; благодійними фондами, органами державної влади та місцевого самоврядування; навчально-виховними, культурно-освітніми, спортивними закладами, а також іншими установами та організаціями у межах, визначених метою Організації.

1.8.     Організація може вступати до Всеукраїнських та Міжнародних громадських організацій, спілок, асоціацій та інших об’єднань, що створюються на добровільній основі та сприяють виконанню статутних завдань Організації.

 

2.       МЕТА, ПРИНЦИПИ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1.     Метою діяльності Організації є захист законних соціальних, економічних, творчих та інших інтересів своїх членів, популяризації здорового способу життя, велотуризму та велоспорту, а також розвиток велоінфраструктури,  спрямованої  на підтримку та розвиток велосипедного руху.

2.2.     З метою здійснення суспільної діяльності і досягнення, зазначених у цьому Статуті цілей і завдань, Організація має право в межах чинного законодавства: 

−        виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав;

−        представляти і захищати свої законні інтереси і законні інтереси своїх членів у державних і суспільних органах, в тому числі і судових;

−        ідейно підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створені;

−        отримувати від органів державної влади та управлінь, органів місцевого самоврядування інформаційну та матеріальну підтримку, необхідну для реалізації цілей і завдань організації;

−        розробляти і подавати до владних органів програми та проекти нормативних актів пов'язаних з напрямами статутної діяльності і домагатися їх прийняття та виконання;

−        вимагати дотримання членами Організації існуючих правил дорожнього руху та забезпечення безпеки руху;

−        вносити на розгляд місцевої влади та ДАІ пропозиції щодо організації руху транспорту вулицями району;

−        сприяти проведенню фізкультурно-спортивних, туристичних заходів. (організація та проведення змагань, велопробігів, веломарафонів, категорійних велопоходів, туристичних велопоходів, створенню туристичних шляхів та маршрутів);

−        сприяти організації та проведенню заходів з підготовки і підвищення кваліфікації організаторів, тренерів, наставників, волонтерів, членів Організації (безкоштовно, без мети одержання прибутку);

−        сприяти екологічним акціям і природоохоронним заходах та брати в них участь;

−        вносити пропозиції органам державної влади та місцевого самоврядування з питань статутної діяльності Організації;

−       поширювати інформацію і пропагувати свої ідеї і цілі;

−       засновувати власні засоби масової інформації;

−       самостійно вирішувати питання про пріоритетність цільових програм;

−       отримувати та використовувати цільові фінансові надходження, що вносяться фізичними або юридичними особами, в тому числі і Міжнародними (спонсорська допомога, благодійні внески) на рахунок Організації на реалізацію програм і проектів відповідно до умов цих пожертвувань, статутних цілей і завдань;

−       створювати у середині Організації структурні підрозділи, ради, комітети і відділи по видах діяльності, для підвищення ефективності виконання статутних цілей і завдань;

−       популяризувати свою діяльність і символіку у встановленому законом порядку;

−       проводити масові заходи, з залученням широких верств населення;

−       бути позивачем і відповідачем у суді;

−       організовувати та проводити оздоровчі, екологічні, освітні та масові розважальні заходи: конференції, семінари, тренінги, лекції, таборування, аматорські спортивні змагання, експедиції, походи, рейди (безкоштовно, без мети одержання прибутку);

−       поширювати інформаційні матеріали з питань діяльності організації, державної та місцевої політики в районі розвитку статутних завдань та напрямків діяльності Організації;

−       здійснювати підтримку проектів, програм, а також заходів, що відповідають статутним завданням та цілям Організації, шляхом надання відповідної безповоротної фінансової допомоги.

2.3.      Провідним принципом роботи Організації є колективна та індивідуальна відповідальність його членів за виконання поставлених завдань.

 

3.      ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ

3.1.      Членство в Організації є індивідуальним.

3.2.      Членами Організації можуть бути громадяни України віком від 14 років, які беруть участь у діяльності Організації, підтримують даний Статут та виявляють бажання бути в її лавах.

3.4.      Прийом у члени Організації здійснюється на підставі поданої заяви, за рішенням Правління протягом 30 календарних днів.

3.5.      Члени Організації мають право:

−     брати участь у всіх заходах Організації;

−     обирати та висувати свою особу на обрання до будь-якого органу управління організації;

−     виносити на розгляд та брати участь в обговоренні будь-яких питань на зборах та засіданнях Правління Організації (надалі Правління), що стосуються статутної діяльності Організації;

−     розраховувати на підтримку та захист з боку Організації;

−     отримувати інформацію про роботу та заходи Організації.

3.7. Обов’язки членів Організації:

−     дотримуватися чинного законодавства та положень даного Статуту;

−     активно приймати участь у роботі Організації;

−     виконувати покладені на них обов’язки;

−     сприяти залученню коштів на статутну діяльність організації;

−     в разі необхідності сплачувати членські внески;

−     зберігати та опікуватися майном Організації;

−     утримуватися від дій, що можуть завдати шкоди авторитету Організації.

3.8. Членства в Організації може бути припинене:

−     за власним бажанням – при наявності відповідної заяви від члена Організація на ім’я Голови Правління, протягом 30 календарних днів;

−     право примусово позбавити членства в Організації належить Правлінню. Рішення про виключення з Організації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 обраних членів Правління на засіданні Правління.

 

4.         ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ

4.1.      Вищим керівним органом Організації є Загальні збори (надалі Збори), що скликаються Правлінням, не рідше одного разу на рік. У період між зборами керівним органом Організації є Правління. Посадовою особою Організації є Голова Правління. Контролюючим органом є Контрольно-ревізійна комісія.

4.2.      Загальні збори Організації.

4.2.1.   Загальні збори Організації скликаються Правлінням. Рішення про це Правління має прийняти у період 15 діб з дня офіційного надходження заяви підписаної відповідною кількістю членів Організації. Позачергові Загальні збори можуть скликатися заступником голови, Контрольно-ревізійною комісією чи за вимогою 1/10 членів організації.

4.2.2.   Збори правочинні, якщо для участі у них зареєструвалося більш ніж 1/2 членів Організації;

4.2.3.   Збори можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Організації;

4.2.4.   До виключної компетенції Зборів належить:

−  прийняття Статуту, внесення змін до нього;

−  визначення кількісного складу Правління, Контрольно-ревізійної комісії та обрання і звільнення їх членів;

−  обрання та звільнення Голови Правління, заступника голови та секретаря;

−  прийняття рішення про реорганізацію та про припинення діяльності Організації;

−  прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови, заступника голови та секретаря, членів Правління, Контрольно-ревізійної комісії;

−  реалізація права власності на майно та кошти організації;

−  затвердження розміру та порядку сплати членських внесків;

−  визначення основних пріоритетів та напрямків діяльності Організації;

−  приймати рішення про заснування засобів масової інформації Організації;

−  засновувати підприємства та товариства відповідно до чинного законодавства, затверджувати їх установчі документи чи внесення змін до них;

−  заслуховування та оцінка щорічних звітів Голови, Правління, Контрольно-ревізійної комісії.

4.2.5.   Збори можуть приймати рішення, заяви, декларації, що приймаються відкритим голосуванням, простою більшістю голосів від загальної кількості зареєстрованих учасників Зборів.

4.2.6.   Рішення про припинення діяльності Організації, внесення змін та доповнень до Статуту, відчуження майна організації на суму, що становить 50 і більше відсотків майна Організації, приймаються не менш як 3/4 голосів членів організації.

4.3.      Правління.

4.3.1.   У період між Зборами діяльністю Організації керує Правління.

4.3.2.   Правління обирається Зборами терміном на три роки. Кількісний та персональний склад Правління визначається Зборами. Голосування по кожному кандидату проводиться окремо.

4.3.3.   Правління може приймати рішення з будь-яких питань діяльності Організації, крім тих, що відносяться до виключної компетенції інших органів.

4.3.4.   До виключної компетенції Правління належить:

−  затверджувати щорічний бюджет Організації та періодично звітувати про його виконання;

−  у межах визначених Зборами розпоряджатися коштами та майном організації;

−  затверджувати символіку, штампи, печатки, офіційні бланки Організації;

−  затверджувати програми, кошториси та звіти по їх виконанню;

−  оприлюднювати щорічний звіт про діяльність Організації.

4.3.5.   У межах своїх повноважень Правління приймає рішення при умові, якщо за них проголосувало більше половини учасників засідання Правління.

4.3.6.   Засідання Правління скликаються Головою Правління не рідше чотирьох разів на рік, або на вимогу 2/3 членів Правління.

4.3.7.   Засідання Правління вважається правочинним, якщо у його засіданні бере участь більше 1/2 обраних членів Правління.

4.4.      Голова Правління.

4.4.1.   У період між засіданнями Правління поточною діяльністю Організації керує Голова Правління.

4.4.2.   Голова Правління обирається загальними Зборами терміном на три роки.

4.4.3.   Повноваження Голови припиняються:

−  рішенням Загальних зборів за діяльність, що нанесла шкоду авторитету організації, за грубі (суттєві) порушення цього Статуту;

−  висловлення недовіри 1/2 членами організації, про що має бути подана заява на ім’я Правління за підписом вищевказаної кількості членів організації.

4.4.4.   До компетенції Голови Правління належить:

−  представляти інтереси Організації без довіреності в усіх установах та органах, видавати довіреності;

−  підписувати необхідні документи;

−  головувати на засіданнях Правління;

−  скликати засідання Правління;

−  делегувати частину своїх повноважень своєму заступникові;

−  організовувати підготовку та проводити засідання Правління;

−  видавати накази у межах своїх повноважень. Цей перелік повноважень Голови Правління не є вичерпним.

4.5.      Заступник голови Правління

4.5.1. Заступник голови Правління обирається загальними Зборами терміном на три роки.

4.5.2.   Повноваження заступника голови Правління припиняються:

−  рішенням Загальних зборів за діяльність, що нанесла шкоду авторитету організації, за грубі (суттєві) порушення цього Статуту;

−  висловлення недовіри 1/2 членами організації, про що має бути подана заява на ім’я Правління за підписом вищевказаної кількості членів організації.

4.5.3. Заступник голови Правління виконує обов’язки Голови Правління на час його відсутності або неможливості виконувати ним свої обов’язки. Заступник голови Правління діє за дорученням Голови Правління та виконує окремі делеговані Головою Правління повноваження чи за дорученням Правління Організації.

4.5.6.   У разі, якщо Голова Правління не може приступити до своїх обов’язків протягом більш як 6 (шести) місяців Заступник голови за дорученням Правління скликає позачергові Загальні збори Організації для обговорення становища та питання про керівництво Організацією.

4.6.      Секретар Правління.

4.6.1.   Секретар Правління обирається загальними Зборами терміном на три роки.

4.6.2.   Повноваження секретаря Правління припиняються:

−  рішенням Загальних зборів за діяльність, що нанесла шкоду авторитету організації, за грубі (суттєві) порушення цього Статуту;

−  висловлення недовіри 1/2 членами організації, про що має бути подана заява на ім’я Правління за підписом вищевказаної кількості членів організації.

4.6.3. Секретар Правління забезпечує підготовку і проведення засідань Правління, оформлює рішення Правління, контролює виконання прийнятих рішень Правління.

 

5. КОНТРОЛЬНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1.      З числа членів Організації створюється Контрольно-ревізійна комісія (далі – КРК). Контрольна-ревізійна комісія є контролюючим органом, що контролює й регулює діяльність Організації. Кількісний склад КРК визначається Загальними зборами та може змінюватися відповідно кількісного складу членів Організації. 

5.1.1.   Голова  КРК та персональний склад КРК встановлюється і обирається Загальними зборами терміном на три роки більшістю голосів.

5.1.2.   Завдання КРК полягає у здійсненні перевірок діяльності Організації.

5.2.      Контрольно-ревізійна комісія:

5.2.1.   КРК є органом Організації, що контролює діяльність Організації.

5.2.4.   Засідання КРК скликаються її Головою не рідше одного разу на рік, або протягом десяти днів на вимогу Загальних зборів, Правління або Голови Правління. Засідання КРК є правомочним за присутності 2/3 членів КРК.

5.2.2.   Розглядає конфліктні ситуації, заяви, скарги від членів Організації про порушення їх прав, в тому числі оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Організації. За результатами розгляду (не пізніше 45 днів) приймає рішення, що доводиться до виконавців і є обов'язковими для виконання всіма керівними, виконавчими та іншими органами Організації, а також її членами;

5.2.3.   Щорічно проводить ревізію фінансово-господарської діяльності Організації, про результати якої інформує членів організації;

5.2.4.   КРК підзвітна Загальним зборам Організації та подає їм на затвердження результати проведених перевірок.

5.3.      Члени КРК не можуть входити до складу Правління.

5.4.      Рішення на засіданнях КРК приймаються більшістю голосів. Кожен член комісії має один голос. У разі рівного розподілу голосів, голос голови КРК має вирішальне значення.

5.5.      Засідання КРК оформляється протоколом.

5.6.      Компетенція КРК визначається законодавством України та цим Статутом.

5.7.      Голова КРК:

−  скликає засідання КРК;

−  вносить пропозиції щодо питань, які розглядаються на засіданні КРК;

−  подає на розгляд КРК проекти планів її роботи;

−  видає розпорядження у межах своїх повноважень.

 

6.         МАЙНО ТА ФІНАНСОВА-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1.      Майно Організації становлять основні фонди та інші цінності, відображується в самостійному балансі і належать Організації на праві власності.

6.2.      Господарська діяльність Організації здійснюється шляхом створення підприємств та товариств із статусом юридичної особи. Заснування підприємств та товариств здійснюється згідно чинного законодавства.

6.3.      Джерелами надходження коштів та майна Організації є:

−  членські внески (сума та порядок сплати затверджуються на Загальних зборах);

−  кошти або майно, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертв;

−  фінансова допомога на реалізацію програм та заходів з державного та місцевих бюджетів відповідно до законодавства України;

−  надходження від підприємств та товариств, створених Організацією;

−  дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджету, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної чи технічної допомоги.

6.4.      У власності Організація можуть бути споруди, транспортні засоби, грошові кошти та інше майно, що необхідне для виконання статутних цілей та завдань і не мають на меті отримання прибутку.

6.5.      Організація самостійно керує коштами та майном, планує свою діяльність. Грошові кошти та інше майно Організації використовуються лише для виконання її статутних цілей та завдань і не можуть розподілятися між її членами.

6.6.      Організація має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, громадськими об'єднаннями, окремими громадянами як на території України, так і за її межами та проводити спільні заходи (конференції, семінари, змагання, тощо).

6.7. Організація, підприємства та товариства несуть відповідальність за отримане майно та кошти, а також за дотримання договірних зобов'язань, ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність у порядку, визначеному чинним законодавством, повинні зареєструватися в органах державної податкової інспекції.

 

7.         ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

7.1.      Організація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, має штамп, печатки із своїм повним найменуванням, а також власну символіку.

7.2.      Організація має свою символіку та інші атрибути, що визначаються положенням та затверджується Правлінням. Символіка реєструється в установленому законодавством порядку.

7.3.      Організація представляє та захищає інтереси своїх членів в громадських та державних установах.

7.4.      Внесення змін до статуту Організації здійснюється у порядку встановленому даним Статутом та чинним законодавством а також підлягають обов’язковій реєстрації.

 

8.         ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1.      Організація припиняє свою діяльність у випадку реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або у зв'язку з ліквідацією.

8.2.      Питання реорганізації або ліквідації Організації приймаються рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

8.3.      Загальні збори, суд або орган, що прийняв рішення про припинення діяльності Організації, призначають комісію з припинення юридичної особи (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення діяльності Організації.

8.4.      Організація є ліквідованою з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення її діяльності.

8.5.      У разі припинення діяльності Організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду діяльності або зараховані до доходу місцевого бюджету за місцем реєстрації Організації.

8.6.      У разі реорганізації Організації до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов’язки Організації.

8.7.      Організацію не може бути реорганізовано в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.